Obchodní podmínky

Zboží dodáváme jen po České republice

 

Všeobecné obchodní podmínky www.duchacek.cz


Provozovatelem internetového obchodu duchacek.cz je fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem Pavel Ducháček, se sídlem Praha 6 - Řepy, Galandova 1234/5, PSČ: 163 00,

IČ: 16181859, zapsaná na živnostenském úřadě Městským soudem v Praze, Žú Praha6, čj: 95/00806-8/ZO/Nov (dále jen "provozovatel" nebo „prodávající“). Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Provozovatel je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu duchacek.cz jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím prodejny je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem je osoba, která samostatně, na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Za jednání podnikatele je považováno rovněž jednání osoby, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí režimem zákona číslo 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem číslo 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami občanským zákoníkem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Objednání zboží:
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží provozovatelem na stránkách www.duchacek.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky provozovatelem. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky.

 

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu provozovatele kupujícímu s tímto jeho návrhem. Až do obdržení výslovného závazného souhlasu provozovatele je provozovatel oprávněn předmětnou objednávku odmítnout nebo nesplnit, zejména pokud objednané zboží není momentálně dostupné, pokud se provozovatel domnívá, že by plněním mohl poškodit své dobré jméno, nebo má jakékoliv pochybnosti o kupujícím a jeho schopnosti splnit své závazky vůči provozovateli (zejména z důvodu odmítnutí převzetí nějaké dřívější objednávky, existence závazků po lhůtě splatnosti vůči provozovateli, insolvenčního řízení zahájeného ohledně kupujícího atd.). Kupující bere na vědomí, že provozovatel není povinen s ním kupní smlouvu uzavřít.

 

Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému prodejny, kupující má možnost vytisknout si objednávku. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému prodejny. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Provozovatel odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména provozovatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád provozovatele.

 

Zpracování objednávky a ochrana osobních údajů:
V případě nejasností má provozovatel, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona. Kupující souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a v případě nákupu jako podnikatel kupující souhlasí také se zpracováním místa podnikání, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány po dobu neurčitou, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Osobní údaje je možno na základě žádosti zákazníka vymazat z databáze provozovatele. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoli písemně odvolat na adrese obchod@duchacek.cz nebo telefonickým oznámením provozovateli.

Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Způsoby platby:
Cena může být kupujícím uhrazena způsoby, které jsou nabízeny provozovatelem (tj. bankovním převodem, dobírkou, složenkou a při osobním odběru v hotovosti). Kupující hradí veškeré bankovní poplatky, tak aby provozovateli byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.

 

Bankovním převodem

Zašlete prosím příslušnou částku na účet vedený u KB,č.ú.: 51-1481790297/0100 zasíláte-li peníze z jiných finančních ústavů, počítejte s tím, že platba bude připsána na náš účet se zpožděním (ze zákona do 2 pracovních dnů). Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.

Hotově při převzetí zboží (dobírkou)
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (PPL). Prosíme zákazníky, kteří si zvolí tuto variantu platby, aby si připravili potřebný obnos. Dopravce (resp. doručitel) nemusí mít drobné nazpět.

Složenkou
Použijte složenku typu A. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky zboží.
Číslo účtu provozovatele je 51-1481790297 kód banky 0100.


Dodání:
Většinu položek odesíláme do 48 hodin od přijetí objednávky (během pracovních dnů)
3-5 pracovních dnů - v případě, že zboží není momentálně k dispozici (je vyprodáno apod.),
zajistíme a odešleme ho během 3-5 pracovních dní.


Zvolíte-li způsob dodání zboží na dobírku, vám bude zasláno prostřednictvím PPL, nebo jiného přepravce tohoto druhu.


Zvolíte-li způsob úhrady zboží bankovním převodem, složenkou nebo platbou přes platební systém KB, bude Vám zboží odesláno na udanou adresu ihned po připsání finančních prostředků, včetně dopravného, na náš účet.

Doprava
Doprava je při objednávce vyšší než 5000,- Kč s DPH zdarma. Při objednávce za celkovou cenu nižší než 5000,-Kč s DPH účtujeme poštovné 180kč s DPH. Zboží zasíláme pouze do hmotnosti 40kg.

 

Po vzájemné dohodě je možné zajistit odvoz zboží naší společností a rovněž nabízíme možnost sjednání montáže zboží. Cenu je v takovém případě nutno sjednat individuálně.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Odvoz starého zboží

Pokud vlastníte starý stroj stejného charakteru, jaký jste si u nás objednali, je možné po dohodě s naší společností sjednat jeho odvoz a zařídit jeho ekologické zlikvidování.

Převzetí zboží:
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Záruka na zboží:
Na veškeré zboží na stránkách duchacek.cz se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím prodejny se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží na prodejně, čehož důkazem je daňový doklad - faktura.

Možnost vrácení zboží:
Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.


V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má zákazník
právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů.


Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho odesláním na adresu prodejce, a to ve lhůtě 14 dnů, nebo může odstoupit od smlouvy tak že ve lhůtě 14 dnů odešle prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi . Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání. Záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku.


Po doručení zboží provozovateli bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží, a to na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody. V případě vrácení zboží se kupující uhradí uhradit provozovateli obvyklé náklady spojené s dodáním zboží, tj. zejména náklady na doručení zboží kupujícímu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, si provozovatel může tyto skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží započíst.

 

Ke zboží přiložte kopii faktury - daňového dokladu, který byl součástí zásilky s objednávkou a slouží jako doklad o zaplacení.

Ochrana autorských práv:
Veškeré informace publikované na prodejně www.duchacek.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na prodejně uvedeny, mohou být chráněny dalšími jinými právy dotčených osob. Jakákoli část prodejny nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží v obchodní nabídce www.duchacek.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. provozovatele nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Upozornění:
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být odlišné od skutečné podoby výrobku. Pokud zboží není skladem, jsou ceny pouze informativní a mohou se změnit.

 

Kupující bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat drobné odchylky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Jakákoliv změna bude zákazníkům oznámena na stránkách duchacek.cz.

Obchodní podmínky staršího data platné ke dni Vaší objednávky je možné zaslat na vyžádání e-mailem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 27. 05. 2014 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek, včetně jejich součástí.

Prohlášení:
Prohlašujeme, že výrobky na prodejně splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů.

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít